Algemene voorwaarden

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Vijverplanten Online, gevestigd te Boskoop, hierna te noemen “Vijverplanten Online”.

1.2

Afwijkende bepalingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van fouten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1

De overeenkomst van koop en verkoop van goederen wordt eerst bindend voor Vijverplanten Online door haar bevestiging.

Artikel 4: Prijzen

4.1

Alle prijzen voor particuliere consumenten zijn in euro’s inclusief BTW, volgens de wettelijke voorschriften.

4.2

Bezorgkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet inbegrepen in de prijs.

4.3

Uitsluitend artikelen die als pakketpost door DPD of PostNL vervoerd en afgeleverd kunnen worden, worden door Vijverplanten Online als zodanig verzonden en tegen kostprijs doorberekend of indien als zodanig vermeldt, gratis afgeleverd. Zie voor actuele tarieven onze online-shop.

4.4

Artikelen zoals planten in vijvermanden en plantpakketten, welke niet per normale pakketdienst verstuurd kunnen worden, kunnen door Vijverplanten Online zelf of door een externe koerier op locatie worden afgeleverd. Hiervoor zal door Vijverplanten Online te allen tijde apart offerte worden gedaan.

Artikel 5: Levering en leveringstijd

5.1

De overeengekomen leveringstermijn van zogenoemde dode materialen is bindend op basis van beschikbaarheid.

5.2

Vijverplanten Online levert bijna het gehele assortiment jaarrond. In de periode van half oktober tot half maart kunnen de planten in winterrust/knolstadium worden aangeboden.

5.3

Vijverplanten Online pakt bestellingen zo snel mogelijk op. Ze worden veelal binnen 2 werkdagen aangeboden bij onze vervoerder.

5.4

Indien de bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling geleverd kunnen worden heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden en betaalt Vijverplanten Online binnen 7 dagen het reeds betaalde factuurbedrag terug of er wordt een ander passend voorstel gedaan.

5.5

Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 6: Kwaliteit en garantie

6.1

Vijverplanten Online garandeert de kwaliteit van haar producten.

6.2

Fabrieksgaranties op dode materialen zoals vijvermanden e.d. worden onverkort door Vijverplanten Online overgenomen en garanderen een kostenloze reparatie of vervanging indien daadwerkelijk gebleken is van fabricagefouten. Zulks ter beoordeling van de leverancier/fabrikant.

6.3

Planten, dus levende materialen worden alleen gegarandeerd op kwaliteit en soortechtheid. Door een veelvoud aan externe factoren komen deze bij doodgaan of niet aanslaan niet standaard in aanmerking voor kostenloze vervanging of vergoeding. Vijverplanten Online zal in alle gevallen echter streven naar een voor koper aanvaardbare oplossing bij problemen.

Artikel 7: Annuleren

7.1

Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Vijverplanten Online reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Vijverplanten Online gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.

7.2

Onverminderd het vermelde in dit artikel behoudt Vijverplanten Online zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8: Wijziging van de opdracht

8.1

Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

8.2

Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en per e-mail aan Vijverplanten Online ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

8.3

Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Vijverplanten Online buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 9: Vervoer

9.1

De verzending geschiedt op de wijze als door Vijverplanten Online aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zal dit door tijdig overleg met Vijverplanten Online aangepast kunnen worden.

Artikel 10: Afspraken

10.1

Afspraken of overeenkomsten met Vijverplanten Online zijn voor alle partijen bindend.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1

Vijverplanten Online is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

  • Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  • Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  • Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
  • Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
  • Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

11.2

Vijverplanten Online is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Vijverplanten online of van hen, die door hem te werk zijn gesteld.

11.3

Vijverplanten Online zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 12: Reclamatie

12.1

Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Vijverplanten Online terstond per e- mail op de hoogte te brengen.

12.2

Indien de opdrachtgever bij de levering van “levend” materiaal niet binnen 3 dagen en bij de levering van overig materiaal niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Vijverplanten Online wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.

12.3

Vijverplanten Online dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

12.4

Indien de reclamatie naar het oordeel van Vijverplanten Online juist is, zal Vijverplanten Online hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 13: Overmacht

13.1

Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Vijverplanten Online of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Vijverplanten Online, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Vijverplanten Online, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Vijverplanten Online overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

13.2

Vijverplanten Online is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

14.1

Zolang Vijverplanten Online geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Vijverplanten Online.

14.2

Vijverplanten Online heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

14.3

Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 15: Wanprestatie en ontbinding

15.1

Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Vijverplanten Online in geval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

15.2

Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

  • De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Vijverplanten Online heeft voorts in geval dat de opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
  • De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
  • De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
  • De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

15.3

Vijverplanten Online is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Vijverplanten Online reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Vijverplanten Online op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 16: Betaling

16.1

Betalingen dienen te geschieden contant of bij vooruitbetaling na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

16.2

Vijverplanten Online is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

16.3

Vijverplanten Online is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

16.4

Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak als dan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

16.5

Uit het enkele feit dat Vijverplanten Online zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 17: Toepasselijk recht

17.1

Op alle door Vijverplanten Online gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 18: Geschillen

18.1

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Vijverplanten Online, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.