Privacyverklaring

Privacy beleid

Vijverplanten Online is verantwoordelijk voor de zorgvuldige bescherming van uw persoonsgegevens.

Vijverplanten Online is verantwoordelijk voor de naleving van privacywet- en regelgeving zoals de AVG, maar ook de ePrivacy Verordening. Vijverplanten Online verwerkt gegevens over klanten, leveranciers en haar eigen medewerkers. Zij doet dit voor het uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst die u als klant met ons sluit, de arbeidsovereenkomst die we met onze collega’s sluiten of om op een zorgvuldige manier met externe partijen samen te werken, ook wel om bepaalde producten in te kopen.

De systemen die Vijverplanten Online daarvoor gebruikt zijn beveiligd en ontoegankelijk voor derden.

Uw rechten

Wilt u inzage in de gegevens die Vijverplanten Online van u verwerkt? heeft u vragen over uw gegevens of over hoe Vijverplanten Online de bepalingen uit de AVG naleeft? Neem dan contact op met info@vijverplantenonline.nl

1. Toestemming geven in geval van het openen van een online-klantenrekening en bij bestellingen zonder online-klantenrekening

Uw persoonsgegevens voortvloeiend uit de opening van een online-klantenrekening of een bestelling zonder klantenrekening mogen van ons en onze gemachtigde dienstverleners (mits u hiervoor toestemming heeft gegeven) worden gebruikt voor de verwerking van uw opdrachten of aanvragen, alsmede voor schriftelijke reclame en klantenanalyse. Hiervoor mogen wij ook gemachtigde dienstverleners inschakelen.

Als u een online-klantenrekening opend, geeft u ons ook toestemming om uw persoonsgegevens in de online-klantenrekening op te slaan. Dan kunt u meteen met gebruikersnaam en wachtwoord uw gegevens oproepen. Uiteraard kunt u de online-klantenrekening altijd weer sluiten als u dit wenst; uw rekening is daarna niet meer online beschikbaar en de persoonsgegevens worden na afloop van mogelijke wettelijke bewaringstermijnen verwijderd.

2. Overige toestemmingen

Terwijl u een bestelling of een aanvraagformulier invult heeft u gelegenheid om nog toestemming te verlenen aan andere dingen, bijvoorbeeld de ontvangst van onze nieuwsbrief.

3. Informatie via de telefoon

Wij informeren onze klanten uitsluitend in geval van nood via de telefoon mocht hier aanleiding toe zijn, bijvoorbeeld met een wijziging in de bestelling als e-mail niet mogelijk is.

4. Kredietwaardigheidsonderzoek

Voor kredietwaardigheidsonderzoek kunnen wij bij kredietwaardigheidsbureaus uw gegevens opvragen. Bij kredietwaardigheidsonderzoek wisselen wij indien er gegronde redenen zijn bedrijfsgegevens uit met krediet-maatschappijen. Wij geven ook negatieve gegevens van onze klanten aan deze ondernemingen door, als klanten bijv. niet in staat tot of niet bereid tot betaling zijn. Indien deze gegevens betrouwbare conclusies toelaten met betrekking tot faillissement of insolventie van een klant mogen de kredietmaatschappijen deze ook doorgeven aan andere ondernemingen, welke hiervoor belangstelling hebben.

5. Verweren tegen reclame en intrekken van toestemming

Als u zich wilt verweren tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden of als u een reeds verstrekte toestemming weer wilt intrekken, is een korte vormvrije mededeling voldoende (cookies en gebruiksgegevens zie 6. en 7.)

Per e-mail aan info@vijverplantenonline.nl

of per post aan Waterplantenkwekerij Aqua Sifra VOF
Compierekade 3
2771 VV Boskoop – Nederland

6. Cookies

Wij gebruiken cookies uitsluitend voor analytische doeleinden, functionaliteiten omtrent klantenrekening en bestelling en niet voor commercieël gebruik

Door gebruik te maken van deze site gaat akkoord met het gebruik van cookies.

7. Statistische evalutatie van gebruiksgegevens

Bij elke toegang van een gebruiker tot onze website worden gegevens over deze verrichting in een protocolbestand opgeslaan om bij te dragen aan een optimering van onze presentatie op het internet en een aan de behoefte tegemoedkomende vormgeving van deze weblokatie. Bovendien worden met de gegevens gebruikersprofielen uitgewerkt waarbij pseudoniemen worden toegepast. Dit zijn met name: IP-adres (pseudoniem), namen van opgevraagde bestanden, begin en duur van het bezoek op onze website, datum en tijd van opgevraagde bestanden, browser en besturingsprogramma, overgebrachte hoeveelheid van gegevens, mededeling over een succesvolle gegevens-transactie. De opgeslagen gegevens worden uitsluitend voor statistieken geanalyseerd en niet bijeengebracht met andere persoonsspecifieke gegevens. Wij gebruiken hiervoor oplossingen en technologieën van de econda GmbH (http://www.econda.de). Als u zich wilt verweren tegen het gebruik van uw gegevens, is een korte vormvrije mededeling voldoende (zie 5) – Gelieve ermee rekening te houden dat de cookie die u stuurt als u het verweer indient ook later niet verwijderd mag worden, om te waarborgen dat wij aan het verweer ook in de toekomst kunnen respecteren.

8. Inlichtingen inwinnen

Op verzoek sturen wij u kosteloos een overzicht van de opgeslagen gegevens over u of uw pseudoniem. Volgens de privacywet zijn wij u verplicht om (indien u dit wenst) u te informeren over de opgeslagen gegevens, deze te blokkeren of te verwijderen. Als u op onze website bent geregistreerd, kunt u uw gebruikersgegevens ook altijd zelf op uw online-klantenrekening actualiseren.